Firma Prozped Consulting w ramach zakończonego właśnie naboru wniosków do poddziałania 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe” RPO WZ 2007 – 2013, opracowała dla swoich Beneficjentów dwie dokumentacje projektowe – obejmujące studia wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1.700.000,00 zł.

Skontaktuj się z nami