FIRMA

 od początku swojej działalności zajmuje się przede wszystkim konsultingiem i doradztwem europejskim. Większość realizowanych usług dotyczy przygotowania studiów wykonalności, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko, czy też wniosków aplikacyjnych dla wszelkich podmiotów. Dodatkowo, firma prowadzi szkolenia i kursy na zamówienie podmiotów zewnętrznych, realizuje usługi tłumaczeniowe, przygotowuje analizy, ekspertyzy i publikacje fachowe oraz organizuje pomoc doradczą dla samorządów lokalnych, MSP i instytucji III sektora.

Prozped Consulting rozwija się. Od 2006 roku świadczy usługi związane z inżynierią projektową, czyli realizacją na zlecenie i w imieniu Zamawiającego projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na typologię zadań wdrażanych przy pomocy Inżyniera Kontraktu, naturalnym odbiorcą oferowanych przez naszą firmę usług jest administracja regionalna i lokalna, szeroko rozumiany sektor publiczny (np. kościoły, szkoły wyższe, instytucje kulturalne i społeczne) oraz mali i średni przedsiębiorcy. 

Implementowane zmiany dotknęły także i inne usługi, już zakorzenione w działalności firmy. Korekcie poddano system uczestnictwa we wdrażaniu kursów, szkoleń i usług doradczych. Planuje się rozpoczęcie samodzielnej organizacji usług szkoleniowo-doradczych skierowanych na wolny rynek, a także szerszy udział we wdrażaniu tego typu zadań na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych za rozwój zasobów ludzkich np. powiatowych urzędów pracy. Stąd też, firma Prozped Consulting uzyskała z dniem 20 kwietnia 2006 roku status instytucji szkoleniowej, wpisanej do Rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem: 2.32/00066/2006.

Znacznej intensyfikacji i zwiększeniu podaży poddano dział usług projektowych, związany z przygotowaniem dla wszystkich potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej (polskiej, unijnej) niezbędnej dokumentacji tj. studiów wykonalności, biznes planów, ocen oddziaływania na środowisko, tłumaczeń specjalistycznych, czy wniosków aplikacyjnych.

KLIENCI

 stają się coraz bardziej wymagający względem firm doradczych, co wymusza stałe poszerzanie wachlarza proponowanych usług i podnoszenia kwalifikacji zatrudnianego personelu. Filozofia rozwoju naszej firmy zakłada bardzo istotny element różnicujący ją od podmiotów konkurencyjnych. Prozped Consulting otacza klientów kompleksową pomocą, począwszy od wytypowania potencjalnego źródła wsparcia, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji, pozyskanie dotacji i jej rozliczenie, a skończywszy na przeszkoleniu kadry zarządzającej oraz pracowników instytucji beneficjenta.

Skontaktuj się z nami

Archiwum wiadomości