Firma Prozped Consulting od początku swojego funkcjonowania aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej i budżetu państwa dla takich podmiotów jak: samorządy lokalne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe czy uczelnie wyższe.

Głównym zadaniem stawianym przez Zleceniodawców naszej firmie jest odpowiednie wytypowanie źródła współfinansowania dla danej inwestycji, kompleksowe przygotowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego. Sukces firmy pojawia się wraz ze zdobyciem dla Wnioskodawców środków dotacji, czy też grantów.

Kluczem do sporządzenia dobrego wniosku o dotację jest diagnoza stanu wyjściowego, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na planowane przedsięwzięcie, a także wizja rozwoju instytucji starającej się o wsparcie finansowe. Stąd firma Prozped Consulting zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji operacyjno-strategicznej (strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, plany odnowy miejscowości) oraz studiów wykonalności, czy biznesplanów.

Zobacz również ofertę INŻYNIERII PROJEKTOWEJ

Skontaktuj się z nami

Archiwum wiadomości