Począwszy od 2006 roku firma Prozped Consulting zajmuje się prowadzeniem tzw. inżynierii projektowej, czyli wdrażaniem na rzecz Zamawiającego zadań współfinansowanych najczęściej przez środki unijne. Rolą Inżyniera Kontraktu jest zazwyczaj przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przyszłych Wykonawców inwestycji, organizacja i praca Komisji Przetargowej, rozstrzyganie ewentualnych protestów, nadzór inwestorski, finansowy i merytoryczny monitoring wdrażanego przedsięwzięcia, a także stały kontakt z donatorem wsparcia finansowego.

Firma Prozped Consulting pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach pięciu inwestycji współfinansowanych ze źródeł Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i INTERREG IIIA oraz zakończyła wdrażanie dwóch projektów finansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006.

W okresie programowania na lata 2007 - 2013 firma odpowiada za rozlicznie rzeczowe i finansowe kilkudziesięciu projektów finansowanych m.in. ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zobacz również ofertę DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Skontaktuj się z nami

Archiwum wiadomości