Dokumentacja projektowa

Firma Prozped Consulting od początku swojego funkcjonowania aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania środków pomocy z Unii Europejskiej i budżetu państwa dla takich podmiotów jak: samorządy lokalne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe czy uczelnie wyższe.

Głównym zadaniem stawianym przez Zleceniodawców naszej firmie jest odpowiednie wytypowanie źródła współfinansowania dla danej inwestycji, kompleksowe przygotowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego. Sukces firmy pojawia się wraz ze zdobyciem dla Wnioskodawców środków dotacji, czy też grantów.

Kluczem do sporządzenia dobrego wniosku o dotację jest diagnoza stanu wyjściowego, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na planowane przedsięwzięcie, a także wizja rozwoju instytucji starającej się o wsparcie finansowe. Stąd firma Prozped Consulting zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji operacyjno-strategicznej (strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, plany odnowy miejscowości) oraz studiów wykonalności, czy biznesplanów.

Inżynieria projektowa

Począwszy od 2006 roku firma Prozped Consulting zajmuje się prowadzeniem tzw. inżynierii projektowej, czyli wdrażaniem na rzecz Zamawiającego zadań współfinansowanych przez środki unijne lub krajowe. Rolą Inżyniera Kontraktu jest zazwyczaj przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przyszłych Wykonawców inwestycji, organizacja i praca Komisji Przetargowej, rozstrzyganie ewentualnych protestów, nadzór inwestorski, finansowy i merytoryczny monitoring wdrażanego przedsięwzięcia, a także stały kontakt z donatorem wsparcia finansowego.

W różnych okresach programowania, na przestrzeni lat 2007 - 2022, firma przeprowadziliśmy z sukcesem dziesiątki rozliczeń rzeczowych i finansowych projektów finansowanych ze środków:

 • unijnych, m.in. w ramach:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  • Programów Operacyjnych na poziomie ogólnokrajowym
 • funduszy norweskich
 • krajowych, m.in. w ramach:
  • Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych / Funduszu Dróg Samorządowych
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej